Powerd by:zanesljivo AMIS
©2000-08:
DVŠ Skipper Marina

Regatna navodila

REGATNA NAVODILA

POKAL ONE VICTORY – POKAL SLOVENIJE

IZOLA, 24.5.08

RAZRED “OPEN” IN ORC

1. PRAVILA

1.1 Regata bo potekala po 'pravilih', kot so definirana v jadralnih regatnih pravilih.

1.2 Veljali bodo naslednji predpisi Jadralne zveze Slovenije:
- Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS,
- Pravilnik o reklamiranju,
- Pravilnik o registracijah in prestopih tekmovalcev in
- Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije

1.3. Če so med jeziki pomenske razlike, bo odločilno slovensko besedilo.

1.4 Na jadrnici mora biti ves čas regate oseba, ki ima ustrezno dovoljenje za upravljanje.

2. SPOROČILA TEKMOVALCEM

2.1 Morebitna sporočila tekmovalcem bodo objavljena na uradni oglasni deski v lokalu Hangar v izolski marini.

2.2 Vse spremembe regatnih navodil bodo objavljene najkasneje do 9:00 ure na dan regate.

2.3 Regatni odbor bo morebitna sporočila tekmovalcem posredoval po radio zvezi preko 69. kanala.

3. SPORED TEKMOVANJA

3.1 prvi plov:

- opozorilni signal: 9:55
- pripravljalni signal: 9:56
- start 1. plova: 10:00

3.2 drugi plov:

    - opozorilni signal: 5 minut po prihodu zadnje barke v cilj 1. plova
    - pripravljalni signal: 6 minut prihodu zadnje barke v cilj 1. plova
    - start 2. plova: 10 minut prihodu zadnje barke v cilj 1. plova

3.3 razglasitev rezultatov REGATE ZA POKAL ONE VICTORY - POKAL SLOVENIJE:

- 19:00 pogostitev in razglasitev rezultatov v lokalu Hangar v izolski marini

3.4 Regatni odbor lahko po lastni presoji, glede na vremenske razmere ali druge okoliščine odloži napovedane starte posameznih plovov, kar bo signaliziral z dvigom zastavice »kodeks« na regatni barki.

Po 15:30 uri regatni odbor vsekakor ne bo več pričel nobene stratne procedure.

4. ZASTAVE RAZREDOV

4.1 Zastava razredov Open in ORC bo zastava “One Victroy” - bela zastava z rdečim logotipom v obliki številke “1”.

5 REGATNO POLJE

5.1 Regatno polje bo postavljeno med Koprom in Portorožem s startom in ciljem pred Izolo.

6 PROGA

6.1 Skici v prilogi A prikazujeta proge, pozicije oznak, zaporedje oznak, kurze med posameznimi oznakami, stran na kateri je potrebno pustiti posamezne oznake in dolžino proge.

6.2 Regatni odbor lahko po lastni presoji, zaradi varnosti jadrnici postavi dodatno razbremenilno oznako “R” na oddaljenosti ca. 0,5 NM privetrno od startne linije.

Če bo razbremenilna oznaka postavljena, bo najkasneje ob opozorilnem signalu dvignjena redeča ali zelena zastava. Rdeča zastava pomeni “pusti razbremenilno oznako levo”, zelena zatava pomeni “pusti razbremenilno oznako desno”. V primeru postavitve razbremenilne oznake “R” se od te oznake jadra proti oznaki 1, kot je prikazano na skici regatnega polja.

V kolikor ne bo dvignjena ne zelena ne rdeča zastava se od starta jadra direkno proti oznaki 1.

7 OZNAKE

7.1 Oznake št. 1, 2 in R bodo napihljive oranžne cilindrične boje. Oznake regatnega polja prav tako predstavljajo fiksne kovinske rumene boje v območju rta Madona, rtiča Strunjan in rtiča Ronek (označbe varovanega pasu).

7.2 Oznaki startne linije bosta oranžne cilindrična napihljiva boja na levi strani in barka regatnega odbora na desni strani linije.

7.3 Oznaki ciljne linije bosta oranžne cilindrična napihljiva boja na desni strani in barka regatnega odbora na levi strani linije.

8 START

8.1 Start bo signaliziran skladno s pravilom 26 jadralnih regatnih pravil, kot sledi:

opozorilni signal

zastava »One Victory« + zvočni signal

5 minut do starta

pripravljalni signal

zastava »I« ali “P” + zvočni signal

4 minute do starta

zadnja minuta

zastava »I« ali “P” spuščena + dolg zvočni signal

1 minuta do starta

start

zastava »One Victory« spuščena + zvočni signal

start

8.2 Startna linija bo med oranžno cilindrično napihljivo bojo na levi strani in drogom z oranžno zastavo na barki R.O. na desni strani.

8.3 Vse jadrnice, ki ne bodo startale prej kot 10 minut po startnem signalu bodo točkovane, kot »ni startala« (DNS). S tem se spremeni pravilo A4.

8.4 Če je katerikoli del jadrničinega trupa, posadke ali opreme v zadnjih dveh minutah pred štartnim signalom na tekmovalni strani štartne linije in je njena številka ugotovljena, bo regatni odbor skušal objaviti njeno številko na jadru oz. ime na VHF kanalu 69. Če na tem kanalu sploh ne bo objavljena ali pa ne bo objavljena pravočasno, to ne bo osnova za zahtevek za nadomestilo. S tem se spremeni pravilo 62.1(a).

9 CILJ

9.1 Ciljna linja bo med oranžno cilindrično napihljivo bojo na desni strani in drogom z modro zastavo na barki R.O. na levi strani.

10 SKRAJŠANJE REGATE

10.1 Skrajšanja prvega plova ne bo.

10.2 V primeru skrajšanja drugega plova, bo ciljna linija med drogom z modro zastavo in zastavo »S« na čolnu regatnega odbora na desni strani in oznako 1 ali 2 na levi strani.

V primeru skrajšanja regatnega polja, bo čoln regatnega odbora zasidran v neposredni bližini desno od oznake 1 oziroma 2 v smeri kurza proti tej oznaki. Skrajšanje bo signalizirano z dvigom modre zastave in zastave »S« in dvema zvočnima signaloma, ko se bo prva jadrnica približevala tej oznaki.

11 ČASOVNA OMEJITEV

11.1 Časovna omejitev za prihod jadrnic v cilj katerega koli plova je do 18:00 ure.

11.2 Vse jadrnice, ki ne bodo končale regate znotraj časovne omejitve bodo točkovane, kot »ni končala regate« (DNF).

12 PROTESTI

12.1 Pristojbina za protest znaša 50 EUR in bo vrnjena, če bo protest dobljen.

12.2 Protestni obrazci bodo na voljo v regatni pisarni pred recepcijo marine Izola. Protesti morjo biti vloženi znotraj časa za vložitev protestov.

12.3 Čas za vložitev protestov je 60 minut, v primeru skrajšanja regate pa 90 minut po prihodu protestirajoče jadrnice v cilj 2.plova. Jadrnica, ki namerava protestirati mora imeti ob svojem prihodu v cilj (oziroma dokler tekmuje) dvignjeno rdečo protestno zastavico. Takšna jadrnica mora tokoj po prihodu skozi cilj regatnemu odboru sporočiti, da protestira in navesti oznako stranko proti kateriima namen vložiti protest.

12.4 Obvestila z navedbo kraja in časa zaslišanja bodo objavljena na uradni oglasni deski 5 minut po izteku časa za vložitev protestov.

12.5 Obvestila o protestih s strani regatnega ali protestnega odbora bodo objavljena tako, da bodo jadrnice obveščene v skladu s pravilom 61.1(b).

12.6 V kolikor organizator ne bo uspel zagotoviti tričlanskega protestnega odbora, bodo protest obravnavali trije ugledni krmarji jadrnic, ki v incident niso vpletene.

12.7 V primeru protesta v povezavi s težo jadrnice se tehtanje jadrnice opravi na štiritočkovni tehtnici v skladu z ustaljeno prakso sveta za potovalne jadrnice pri JZS. Stroške takšnih meritev prevzame neuspešna stranka v skladu s pravilom 64.3(d).

13 TOČKOVANJE

13.1 Uporabljen bo sistem enostavnega točkovanja, skladno z dodatkom A jadralnih regatnih pravil. Jadrnice bodo dobile točke za uvrstitev v svojem razredu v posameznem plovu. Seštele se bodo točke iz obeh plovov.

Točke bodo podeljene, kot sledi:

1. mesto 1 točka
2. mesto 2 točke
3. mesto 3 točke
.... .....

DNS, DNC, DNF, DSQ, OCS št. prijavljenih +1 točka.

Izračun korigiranega časa za razrede ORC se opravi po metodi “offshore performance line”

Da bi regata bila veljavna mora biti izpeljan vsaj prvi plov.

14 PREVERJANJE OPREME IN MERITVE

14.1 Regatni odbor lahko kadarkoli preveri skladnost jadrnic in opreme s pravili. Preverjeno bo zlasti skladnost s točkami iz dela B (premična oprema) 4.06.1, 4.22.1(a), 5.01.1 posebnih pravil ISAF za regate na odprtem morju kategorije 5 (ISAF Offshore Special Regulations in Category 5 Monohulls and multihulls) in skladnost s 45. členom Pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200245&stevilka=2221).

15 RADIJSKE ZVEZE

15.1 Sporočila regatnega odbora bodo posredovana na VHF kanalu 69.

15.2 Jadrnica med tekmovanjem ne sme oddajati radijskih signalov niti sprejemati nobenih radijskih sporočil, ki niso dosegljiva vsem jadrnicam. Ta omejitev velja tudi za mobilne telefone

16 NAGRADE

16.1 Nagrajene bodo:
- prve tri jadrnice v absolutni konkurenci regatnih jadrnic,
- prve tri jadrnice v absolutni konkurenci potovalnih jadrnic,
- prva jadrnice, če so prijavljene tri jadrnice v razredu,
- prvi dve jadrnici, če je prijavljenih od štiri do šest jadrnic v razredu,
- prve tri jadrnice, če je prijavljenjih sedem ali več jadrnic v razredu.
- prva jadrnica v ORC razredih

17 ODKLONITEV ODGOVORNOSTI

17.1 Tekmovalci v celoti sodelujejo na lastno odgovornost. Glej pravilo 4, Odločitev za tekmovanje. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe ali smrt, ki bi nastali v kakršnikoli zvezi z regato, bodisi pred regato, med njo ali po njej.

18 ZAVAROVANJE

18.1 Vse nastopajoče jadrnice morajo imeti ustrezno zavarovalno polico za kritje škode povzročene tretji osebi v znesku najmanj 500.000 EUR. Zavarovalna polica mora kriti tudi udeležbo na regatah in jo je potrebno ob prijavi predložiti organizatorju na vpogled ali posredovati ustrezno kopijo

 

regatni odbor

 

[One Victory '08] [Razpis] [Regatna navodila] [Program] [Regatno polje] [Rezultati] [Prijavnica] [Galerija] [Zgodovina] [Organizator]